Privacyverklaring

Wanneer u onze website bezoekt en bijvoorbeeld een formulier invult, verzamelen we verschillende gegevens van u. Op deze pagina leest u waarom wij deze gegevens verzamelen en wat wij ermee doen. Como Campers behandelt uw gegevens vertrouwelijk en respecteert uw privacy. U kunt altijd contact met ons opnemen bij vragen. Dit Privacy Statement geldt voor iedereen die de website: www.comocampers.nl bezoekt.

1. Gegevens

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Como Campers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als Como Campers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers​

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Como Campers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Como Campers de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Geboortedatum;
 • Paspoort- / ID kaartnummer;
 • Rijbewijsnummer;
 • Rijbewijscategorie


Uw persoonsgegevens worden door Como Campers opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.


Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten waar dit wettelijk verplicht is. Waar nodig verwerken deze partijen ook persoonsgegevens. De andere partijen worden door ons zorgvuldig geselecteerd en gemonitord. Voor enkele partijen is geen verwerkersovereenkomst noodzakelijk, zoals accountants etc. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Uitgezonderd partijen die voldoen aan het eu-us privacy shield framework. https://www.privacyshield.gov/welcome

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Como Campers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Como Campers van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

2.Cookies

2a. Como Campers maakt gebruik van cookies om verschillende pagina’s zo goed mogelijk te laten functioneren. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op uw computer, smartphone of tablet wordt geplaatst en waarin informatie wordt opgeslagen, zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Como Campers u bij het volgende bezoek aan de website nog beter van dienst zijn.

2b. U kunt als bezoeker zelf bepalen hoe er met cookies wordt omgegaan. De browser kan zo ingesteld worden dat deze wel of geen cookies toestaat of alleen gedeeltelijk. Als cookies gedeeltelijk worden toegestaan, kan de bezoeker instellen welke websites cookies mogen plaatsen.

2c. Cookies kunnen in alle gevallen van een computer worden verwijderd.

First-party cookies
First-party cookies zijn cookies die u voor hetzelfde domein krijgt als dat u bezoekt. Bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van Como Campers dus first-party cookies.

Waar worden cookies voor gebruikt door Como Campers?

2d. Como Campers maakt gebruik van cookies om informatie uit eerdere bezoeken terug te halen, zoals bepaalde instellingen die u heeft gemaakt. Dit soort cookies, die het functioneren van de website aan jouw wensen aanpast, worden functionele cookies genoemd.

2e. Daarnaast maakt Como Campers gebruik van cookies om de website te laten weten dat u eerder op de website bent geweest. Op deze manier kunnen statistische gegevens over het gebruik van de website worden verzameld in Google Analytics. Hierbij wordt alleen met anonieme statistische informatie gewerkt die ons helpt om het functioneren van de website te verbeteren.

2f. Como Campers zal de verkregen gegevens door first-party cookies nooit met derden delen. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de kwaliteit van Como Campers te verbeteren.

Welke cookies gebruikt Como Campers?

2g. Tracking cookies
Como Campers plaatst tracking cookies op uw apparatuur, zodat we uw computer kunnen herkennen wanneer uw onze website opnieuw bezoekt. Deze tracking cookies bestaan uit twee soorten: permanente cookies en sessie cookies. Met permanente cookies kan Como Campers uw apparatuur herkennen als u onze website later opnieuw bezoekt. Met sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen op onze website zijn bekeken.

2h. Analytics
Google plaatst cookies via de website van Como Campers. Deze cookies worden door ons gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website, zodat we deze kunnen optimaliseren.

2i. Social media buttons
Op de website van Como Campers staan buttons om bepaalde webpagina’s te promoten op Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. Deze buttons bevatten stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. De cookies worden door middel van deze codes geplaatst. Hier heeft Como Campers zelf geen invloed op.

Cookies verwijderen

Hieronder leest u hoe u cookies kunt verwijderen in verschillende browsers.

2j. Internet Explorer

Ga via Menu naar Extra en dan naar Internetopties – Tab algemeen. Klik onder Browsergeschiedenis op ‘Verwijderen’. Geef aan wat u precies wilt verwijderen. Zorg dat ‘Cookies’ aangevinkt staat en klik op ‘Verwijderen’.

2k. Firefox

Klik op Menu, Extra, Opties en vervolgens op Tab Privacy. Klik vervolgens op ‘Uw recente geschiedenis wissen’. Geef onder ‘Details’ aan wat u precies wilt verwijderen. Vink in ieder geval Cookies aan. U kunt ook aangeven vanaf welke datum de cookies moeten zijn.

2l. Chrome

Klik op de drie streepjes rechts bovenin. Klik vervolgens op Opties en dan Tab Geavanceerde opties. Klik onder Privacy op Browsergeschiedenis wissen. Zorg ervoor dat de optie Cookies en andere sitegegevens verwijderen aangevinkt staat. U kunt ook aangeven vanaf welke datum de cookies moeten zijn. Kies hier Alles.

2m. Safari

Klik links in de menubalk op Safari en klik op Wis geschiedenis. Er verschijnt een nieuw venster. Verwijder de geschiedenis van een bepaalde periode. Klik op de gewenste periode, bijvoorbeeld hele geschiedenis. Klik tot slot op Wis geschiedenis.

3. Verstrekking aan derden

Como Campers verstrekt alleen gegevens aan derden met uw voorafgaande toestemming of wanneer wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving.

4. Contact

Voor vragen of opmerkingen over het privacy statement kunt u contact opnemen met Como Campers via info@comocampers.nl of per telefoon via +31 (0) 33 24 54 762.

Como Campers
Tabaksplanter 4, 3861 SH Nijkerk