Como Campers wenst u een 
prettige campervakantie!

Huurvoorwaarden

Download hier de Como Campers huurvoorwaarden


Huurvoorwaarden


Chauffeur
Huurder dient ten minste 23 jaar oud te zijn en minimaal 3 jaar in het bezit te zijn van een geldig Nederlands of Internationaal rijbewijs. De camper mag alleen bestuurd worden door in het contract genoemde bestuurder(s).
De huurcamper is voorzien van een uitgebreid pechhulp bedrijfslidmaatschap met hulpverleningsmodules als; wegenwachtservice en vervangend vervoer bij pech in binnen- en buitenland (incl. eigen woonplaats). Dus u hoeft geen extra kosten te maken voor het afsluiten van een ANWB verzekering e.d.                 
Meer informatie op www.vhd.nl.                                                                       
Verificatie: Huurder dient akkoord te gaan met controle en verificatie. Verhuurder kan gebruik maken van Autoverhuur Waarschuwing Systeem (Bovag) en behoudt het recht huurder zonder opgave van redenen te weigeren.

Instructie
Bij afhalen van de camper krijgt u een gedetailleerde instructie over de werking van de camper en de toebehoren. Huurder zal de auto uitsluitend op verharde wegen gebruiken.    Deze instructie is ook op schrift in de camper aanwezig.                                          
Huurder verbindt zich de camper te gebruiken en te onderhouden, vermeld in het hem ter beschikking gestelde instructieboekje dan wel/alsmede volgens aanwijzingen, zoals die door de verhuurder worden gegeven. De huurder zal tijdens de huurperiode uit voorzorg bij elke tankbeurt (om de 600-800 km) het olie en koelvloeistofpeil meten en zorg dragen voor een juiste olie- en koelvloeistofpeil en bandenspanning.                        
Alle kilometers zijn vrij. Brandstofkosten zijn voor rekening van huurder. Roken in de camper is niet toegestaan. Wordt hiervan afgeweken dan zullen er extra schoonmaak kosten in rekening worden gebracht.
Huurperiode van vrijdag 15:00 uur tot vrijdag 10:00 uur. ( afwijkende afspraken staan vermeld op huurcontract)
Overschrijding van de huurperiode zonder vooraf overleg met verhuurder is nadrukkelijk verboden. Hiervoor wordt de huurder minimaal € 250 per dag extra in rekening gebracht.

Huisdieren
Het meenemen van huisdieren is toegestaan in overleg met de verhuurder.

Verzekering
Alle landen van Europa m.u.v. vooraf door de verzekering en de verhuurder aangemerkte risicogebieden (rampgebieden). De betreffende landen staan op de groene kaart.

 

 

Annulering
Het eventueel annuleren van de camper in verband met het coronavirus.

Zolang er geen geldig negatief reisadvies is afgegeven naar een gebied is er geen reden om niet te gaan. Het voordeel van het huren van een camper is dat u het voertuig huurt en niet de bestemming; deze valt dus aan te passen naar een andere bestemming.  Om deze reden annuleren is dan ook niet van toepassing en hiervoor gelden de normale eerder genoemde huurvoorwaarden. De huurder dient per aangetekende brief/ e-mail te annuleren.

Bij annulering is de huurder verschuldigd:
– tot 10 weken voor aanvang van de huurperiode 25% van de huursom;
– tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode 60% van de huursom;
– binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode 90% van de huursom.
– vanaf aanvangsdatum van de huurperiode 100% van de huursom.

Het eerder terugbrengen van de gehuurde camper zal niet leiden tot terugbetaling van de huur prijs.

Betaling
Betaling van de factuur is 50% binnen 8 dagen van de reservering en 50% uiterlijk 4 weken voor vertrek. De camper is WA+Casco verzekerd, het eigen risico voor een huurcamper bedraagt maximaal € 950,00 (per gebeurtenis) en bij boven hoofd schade is dit bedrag maximaal € 1.500,00 (per gebeurtenis). Tenzij er sprake is van grove nalatigheid van de huurder. In dat geval worden de werkelijke kosten berekend.
Wij verzorgen geen annuleringsverzekering, het is wel aan te raden deze af te sluiten.

Waarborgsom
Waarborgsom € 950,- vooraf te voldoen tot 1 dag voor vertrek via bank of contant bij ophalen camper. Waarborgsom zal terug gestort worden tot uiterlijk 1 week na huur periode mits voldaan is aan de Como Campers Huurvoorwaarden.

Onderhoud
De camper wordt door Como Campers afgeleverd met een volle brandstoftank, lege watertank, lege afvalwatertank en van binnen en buiten volledig schoongemaakt. Aan het einde van de huurperiode dient de camper van binnen schoon te zijn en de afvaltanks geledigd en een volle brandstoftank. Is dit niet het geval dan zal er een bedrag van
€ 150,00 worden ingehouden van de waarborgsom.
Schoonmaken buitenzijde is voor verhuurder dus mag vies worden ingeleverd.

Schade                                                                                                                               
Bij schade, pech en ongeval direct contact opnemen met de verhuurder. Bij elke schade door verlies, diefstal, inbeslagneming en beschadiging van de kampeerauto, inventaris en toebehoren, treedt de huurder in overleg met de verhuurder, tenzij dit door omstandigheden onmogelijk is. De huurder houdt zich zo mogelijk aan de instructies van de verhuurder. De huurder is aansprakelijk voor de genoemde schade en de daarmee verband houdende sleep- en transportkosten, tenzij deze niet aan hem kunnen worden toegerekend of gedekt is door de lopende verzekering van de kampeerauto. Huurder verplicht zich van het voorval de plaatselijke autoriteiten een rapport dan wel proces-verbaal te laten opmaken en dit aan Como Campers uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst te melden. Huurder noteert zelf de toedracht van het gebeurde, de merken en kentekens van eventuele betrokken voertuigen (maatschappij en polisnummer), de namen en adressen van bestuurder, andere betrokkenen en eventuele ooggetuigen. Huurder verzoekt voorts de betrokkenen het Europese schadeformulier mede in te vullen en te ondertekenen. Ook al deze gegevens stelt huurder onmiddellijk docht uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter beschikking van Como Campers.
Indien door “over belading” van de camper het totaal toegestane maximaal gewicht van 3.500 kilo wordt overschreden, dan zijn alle daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten geheel voor rekening van de huurder. Gedacht wordt hierbij o.a. aan het niet uitbetalen van de verzekering bij schade, ongevallen en bij schade aan de camper als gevolg van deze “over belading”.                      
Verhuurder is niet aansprakelijke voor kosten die voortvloeien uit technische mankamenten, zoals o.a. telefoonkosten, kosten aanpassen reisschema, enz.              
Alle kosten die rechtstreeks volgen uit het gebruik van de camper zijn voor rekening van huurder. Met name valt hierbij te denken aan de kosten van brandstof, bandreparatie of vervanging, ruitbreuk (alleen eigen risico), boetes etc.

Reparaties
Alle reparaties aan de kampeerauto dienen te geschieden door een erkende dealer of bij gebreke daarvan bij een erkend garagebedrijf. Alle reparaties aan het huishoudelijke gedeelte van de kampeerauto dienen te geschieden door ter zake vakkundige mensen. Noodzakelijke reparaties aan de kampeerauto die een kostenbedrag van €.100,00 niet te boven gaan kunnen zonder toestemming van de verhuurder geschieden. Wél dient u dan de nota mét btw-specificatie plus de kapotte onderdelen mee terug te nemen. Anders wordt het schadebedrag niet uitbetaald. Noodzakelijke reparaties aan de kampeerauto welke hoger zijn dan €. 100,00 mogen slechts worden uitgevoerd na voorafgaande toestemming van de verhuurder. De gemaakte reparatiekosten door huurder, voor zover daarvoor door verhuurder toestemming is gegeven, zullen door verhuurder worden vergoed na overlegging van rekening met btw en na inlevering van eventuele vervangen delen, indien de huurder aantoont dat hem geen nalatigheid, grove schuld of opzet kan worden verweten.

 

Tolweg
Gaat u met de camper naar Noorwegen, dan is het volgende voor u van belang:
Op een aantal wegen in Noorwegen wordt tol geheven, betalen kan vaak alleen automatisch via uw creditkaart. Door dit vooraf te regelen, voorkomt u extra kosten. Het is daarom belangrijk dat u zich voor vertrek registreert bij “Visitors Payments”. Dat kan eenvoudig door hier te klikken. Let op, u heeft hier wel een kenteken van de camper voor nodig. Is dat bij u nog niet bekend, dan kunt u zich ook op een later moment registreren.
Er wordt o.a. tol geheven op de volgende wegen:

Tolring Oslo / Oslofjordtunnel / Rv551 Folgefonntunnel / Rv2 Klofta / Nybakk / FV110 Raufoss / Gjovik / Tolring Kristiansand / Tolring Bergen / Tolring Stavanger / Tolring Tonsberg / E6 Trondheim–Stordal / E6 Gardemoen-Moelv / Rv5 Fjaerland-Sognda.

Als u zich niet vooraf heeft geregistreerd, komen de facturen na ongeveer 3 maanden bij ons binnen. Waarop wij moeten uitzoeken wie in die periode de huurder van deze camper was. Vervolgens moeten wij u dan nog een of meerdere facturen opsturen en betalen. Kortom veel administratieve rompslomp, die bovendien extra kosten met zich meebrengt voor zowel u als voor ons. Wij willen u daarom verzoeken u vooraf aan te melden voor “Visitors Payments”. Voor elke factuur die wij moeten verwerken, zijn we helaas genoodzaakt om € 15,- administratiekosten in rekening brengen.

Algemeen
In de huurtarieven zijn o.a. inbegrepen:
luifel – verlengsnoer –  waterslang –  gasfles(sen)  – groene kaart – uitgebreide instructie – internationale alarmservice (dag en nacht bereikbaar)
Voor de overige huurvoorwaarden verwijzen wij u naar de ANWB Algemene Huurvoorwaarden.

Huurder verklaart kennis genomen te hebben van de voorgaande algemene voorwaarden.

Wij danken u alvast voor uw medewerking en akkoord te gaan met de inhoud ervan,

Plaats             :  Nijkerk

Datum             :

Naam huurder:

Handtekening huurder:                               Handtekening verhuurder:

              Como Campers

   

——————————                                ———————————-

Social media