Huurvoorwaarden

Algemene voorwaarden voor huurovereenkomsten

1. Chauffeur

Huurder dient tenminste 23 jaar oud te zijn en minimaal 3 jaar in het bezit te zijn van een geldig Nederlands of internationaal rijbewijs. De camper mag bestuurd worden door de in het contract genoemde bestuurder en medepassagiers die voldoen aan de bovengenoemde eisen.

2. Instructie

Voor vertrek zal huurder uitgenodigd worden voor het bijwonen van een instructieavond. Op deze avond krijgt huurder onder het genot van een kopje koffie/thee een uitgebreide instructie over de werking van de camper. Zo gaat huurder goed voorbereid op pad. De instructievideo’s worden naderhand via de mail naar huurder gestuurd zodat deze tijdens de vakantie altijd terug te kijken zijn indien nodig. Bij het ophalen van de camper kan huurder uiteraard nog eventuele vragen stellen over de werking van de camper en het toebehoren. De instructie is ook in beknopte versie op schrift in de camper aanwezig.

3. Het gebruik van de camper

Huurder zal de camper uitsluitend op verharde wegen gebruiken. Huurder verbindt zich de camper te gebruiken en te onderhouden, vermeld in het hem ter beschikking gestelde instructieboekje dan wel/alsmede volgens aanwijzingen, zoals die door de verhuurder worden gegeven. De huurder zal tijdens de huurperiode uit voorzorg bij elke tankbeurt (om de 600-800 km) het olie- en koelvloeistofpeil meten en de bandenspanning controleren, en zorg dragen voor een juiste olie- en koelvloeistofpeil en bandenspanning.

4. Kilometers

De camper is kilometervrij. Kosten voor brandstof en AdBlue zijn voor rekening van huurder.

5. Huisdieren

Het meenemen van huisdieren is toegestaan na goedkeuring van de verhuurder.

6. Roken

Roken in de camper is ten alle tijden niet toegestaan. Wordt hiervan afgeweken dan zullen er extra schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.

7. Huurperiode

De huurperiode loopt van vrijdag vanaf 15:00 uur tot vrijdag voor 10:00 uur (afwijkende afspraken en huurperiodes staan vermeld op het huurcontract). Overschrijding van de huurperiode zonder vooraf overleg met verhuurder is nadrukkelijk verboden. Bij overschrijding van de huurperiode wordt per dag (of dagdeel) één dag huur plus een extra vergoeding van € 250,- in rekening gebracht. Elke volgende dag te laat inleveren is wederom een extra vergoeding van € 250,- plus de daghuur. Het eerder terugbrengen van de gehuurde camper zal niet leiden tot terugbetaling van de huurprijs.

8. Verzekering

De camper is verzekerd in alle landen van Europa m.u.v. de vooraf door de verzekering en de verhuurder aangemerkte risicogebieden (rampgebieden). De betreffende landen staan op de verzekeringskaart die zich bevind in de camper. Verhuurder verzorgt geen annuleringsverzekering, het is wel aan te raden deze af te sluiten.

9. Annulering

Het kan altijd voorkomen dat huurder wegens welke reden dan ook genoodzaakt is om de camperhuur te annuleren. Voor het annuleren vanwege het coronavirus of om elke andere reden zijn de standaard huurvoorwaarden van toepassing. Zolang er geen geldig negatief reisadvies is afgegeven naar een gebied is er geen reden om niet te gaan. Het voordeel van het huren van een camper is dat het voertuig gehuurd wordt en niet de bestemming; deze valt dus aan te passen naar een andere bestemming. De huurder dient per aangetekende brief/e-mail te annuleren. Bij annulering is de huurder verschuldigd aan verhuurder:
  • tot 10 weken voor aanvang van de huurperiode 25% van de huursom
  • binnen 10 weken tot 5 weken voor aanvang van de huurperiode 60% van de huursom
  • binnen 5 weken tot 1 week voor aanvang van de huurperiode 90% van de huursom
  • binnen 1 week voor aanvang van de huurperiode 100% van de huursom

10. Betaling, verzekering en eigen risico

Betaling van de factuur is 50% binnen 7 dagen na factuurdatum en de resterende 50% uiterlijk 4 weken voor vertrek. De camper is WA+Casco verzekerd. Het eigen risico voor een huurcamper bedraagt maximaal € 950,- per gebeurtenis en bij boven hoofdschade is dit bedrag maximaal € 1.500,- per gebeurtenis. Indien er sprake is van grove nalatigheid van de huurder worden de werkelijke kosten berekend.

11. Waarborgsom

De waarborgsom bedraagt € 950,- en deze dient vooraf betaald te worden. Dit kan tot 1 dag voor vertrek via de bank of contant/pinnen bij het ophalen van de camper. Verhuurder biedt geen mogelijkheid tot betalen met creditcard. Let op dat bij een contante betaling de borg niet contant teruggegeven wordt, maar teruggestort wordt via een bankoverschrijving. Het is niet mogelijk de waarborgsom af te kopen. De waarborgsom zal uiterlijk 1 week na het einde van de huurperiode teruggestort worden aan huurder mits voldaan is aan de Como Campers Huurvoorwaarden.

12. Onderhoud

De camper wordt door verhuurder afgeleverd met een volle brandstof- en AdBlue tank, lege watertank, lege vuilwatertank en van binnen en buiten volledig schoongemaakt. Aan het einde van de huurperiode dient huurder de camper van binnen schoon te maken, de schoon- en vuilwatertanks te legen, toilet cassette te legen en schoon te maken en zorg te dragen voor een volle brandstof- en AdBlue tank. Indien de camper, watertanks en/of toilet casette niet schoon worden ingeleverd zal er een bedrag van minimaal € 150,- worden ingehouden van de waarborgsom. Indien de camper niet wordt ingeleverd met een volle brandstof- en/of AdBlue tank worden de werkelijke kosten berekend + € 36,- handelingskosten. De schoonmaak van de buitenzijde is voor de verhuurder, dus de camper mag aan de buitenzijde vies worden ingeleverd.

13. Schade, pech en ongeval

De camper is voorzien van een uitgebreid pechhulp bedrijfslidmaatschap met hulpverlenings-modules zoals wegenwachtservice en vervangend vervoer bij pech in binnen- en buitenland. U hoeft dus geen extra kosten te maken voor het afsluiten van een ANWB verzekering. Meer informatie is te vinden op www.vhd.nl.

Bij schade, pech en ongeval dient direct contact opgenomen te worden met de verhuurder. Bij elke schade door verlies, diefstal, inbeslagneming en beschadiging van de camper, inventaris en toebehoren, treedt de huurder in overleg met de verhuurder, tenzij dit door omstandigheden onmogelijk is. De huurder houdt zich aan de instructies van de verhuurder. De huurder is aansprakelijk voor de genoemde schade en de daarmee verband houdende sleep- en transportkosten, tenzij deze niet aan hem kunnen worden toegerekend of deze gedekt zijn door de lopende verzekering van de camper. Huurder verplicht zich van het voorval de plaatselijke autoriteiten een rapport dan wel proces-verbaal te laten opmaken en dit aan Como Campers uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst te melden. Huurder noteert zelf de toedracht van het gebeurde, de merken en kentekens van eventuele betrokken voertuigen (maatschappij en polisnummer), de namen en adressen van bestuurder, andere betrokkenen en eventuele ooggetuigen. Huurder verzoekt voorts de betrokkenen het Europese schadeformulier mede in te vullen en te ondertekenen. Ook al deze gegevens stelt huurder onmiddellijk docht uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter beschikking van Como Campers.

Indien door “overbelading” van de camper het totaal toegestane maximaal gewicht van 3500 kilo wordt overschreden, dan zijn alle daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten geheel voor rekening van de huurder. Gedacht wordt hierbij o.a. aan het niet uitbetalen van de verzekering bij schade, ongevallen en bij schade aan de camper als gevolg van deze overbelading.

Verhuurder is niet aansprakelijke voor kosten die voortvloeien uit technische mankementen zoals o.a. telefoonkosten, kosten voor het aanpassen van het reisschema, enz. Alle kosten die rechtstreeks volgen uit het gebruik van de camper zijn voor rekening van huurder. Met name valt hierbij te denken aan de kosten van brandstof, bandreparatie of -vervanging, ruitbreuk, overtredingen etc.

Indien door overmacht de gereserveerde camper niet kan worden geleverd, zal de verhuurder zijn uiterste best doen om voor een vervangende camper te zorgen. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend. De huurder is hierbij verplicht een door de verhuurder aangeboden vergelijkbaar alternatief te accepteren.

14. Reparaties

Ondanks het feit dat onze campers goed onderhouden worden, kan zich altijd een defect voordoen of schade ontstaan. Alle reparaties aan de camper dienen te geschieden door een erkende dealer of bij gebreke daarvan bij een erkend garagebedrijf. Alle reparaties aan het huishoudelijke gedeelte van de camper dienen te geschieden door ter zake vakkundige mensen. Noodzakelijke reparaties aan de camper die een kostenbedrag van € 100,- niet te boven gaan, kunnen zonder toestemming van de verhuurder geschieden. Wel dient huurder dan de nota met btw-specificatie plus de kapotte onderdelen mee terug te nemen, anders wordt het schadebedrag niet uitbetaald. Noodzakelijke reparaties aan de camper welke hoger zijn dan € 100,- mogen slechts worden uitgevoerd na voorafgaande toestemming van de verhuurder. De gemaakte reparatiekosten door huurder, voor zover daarvoor door verhuurder toestemming is gegeven, zullen door verhuurder worden vergoed na overlegging van rekening met btw en na inlevering van de eventueel vervangen onderdelen, indien de huurder aantoont dat hem geen nalatigheid, grove schuld of opzet kan worden verweten.

15. Tolweg, milieu zones en vignetten

In sommige landen is het van belang dat u zich registreert voor tolwegen, milieu zones of in bezit bent van een vignet. In alle gevallen is dit de eigen verantwoordelijkheid van de huurder. Indien u meer informatie wilt over de landen Noorwegen, Zweden, Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland en/of Frankrijk verwijzen wij u graag naar onze veelgestelde vragen. 

Wanneer de huurder zich niet vooraf heeft geregistreerd voor tol, milieu zones en/of een vignet, komen de facturen na weken/maanden bij verhuurder binnen. Hierdoor krijgt verhuurder te maken met administratieve werkzaamheden die extra kosten met zich meebrengt voor beide partijen. Voor elke factuur die naderhand verwerkt moet worden, is verhuurder helaas genoodzaakt om met de factuur € 36,- administratiekosten in rekening brengen. Ook kan het voorkomen dat verhuurder achteraf snelheidsovertredingen of andere boetes ontvangt. Deze zal de verhuurder doorberekenen aan de huurder + € 36,- administratiekosten.

16. Algemeen

In de huurprijs zit o.a. inbegrepen: complete keukeninventaris – kilometervrij – luifel – stroomkabel – waterslang – gasfles(sen) – verzekeringsbewijs – uitgebreide instructie – internationale alarmservice (dag en nacht bereikbaar).

Voor de overige huurvoorwaarden wordt huurder verwezen naar de Algemene verhuurvoorwaarden BOVAG Caravan- en Camperbedrijven. Verhuurder kan gebruik maken van Autoverhuur Waarschuwing Systeem en behoudt het recht huurder zonder opgave van redenen te weigeren. In alle gevallen zijn de Como Campers Huurvoorwaarden leidend.

Verhuurder werkt met de mogelijkheid om een vrijblijvende optie te nemen op een camper in een bepaalde periode. Hierdoor kan het voorkomen dat de kalenders op de website niet altijd volledig bijgewerkt zijn. Verhuurder raadt huurder aan om ten allen tijden contact op te nemen of de door huurder gewenste camper nog beschikbaar is.

Huurder verklaart kennis genomen te hebben van de voorgaande algemene voorwaarden en gaat na boeking automatisch akkoord met de voorwaarden.

Liever onze huurvoorwaarden downloaden?